Loading color scheme

Ochrona pracy Sp.z o.o.

szkolenia bhp, uprawnienia

5.0/5 rating 1 vote

Jednym z podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy. Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Zadbamy o wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami czy oceną ryzyka zawodowego. Profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp.
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy.
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Przeprowadzenie raz w roku kompleksowej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 09-10-2014r. Firma uzyskała pozytywną ocenę weryfikacyjną wystawioną przez grupę EGC. 

 

W dniu 02-03-2015 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

W dniu 11-02-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 11-12-2017 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 28-02-2018 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

Adres

 • Ulica: Fabryczna 4
 • Kod: 34-100
 • Miasto: Wadowice

Kontakt