Loading color scheme

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

izba rzemieślnicza

0.0/5 ocena (0 głosów)

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powstałą w 1973r.

Izba posiada Biura Terenowe w : Ciechanowie i Siedlcach do bezpośrednich kontaktów z terenem. Zrzeszamy poprzez cechy i spółdzielnie zakłady rzemieślnicze wszystkich branż z terenu 24 powiatów:

 • Ciechanów
 • Garwolin
 • Gostynin
 • Kutno
 • Łęczyca
 • Łosice
 • Łuków
 • Maków Mazowiecki
 • Mińsk Mazowiecki
 • Mława
 • Mszczonów
 • Ostrołęka
 • Ostrów Mazowiecka
 • Płock
 • Płońsk
 • Przasnysz
 • Pułtusk
 • Siedlce
 • Sierpc
 • Sokołów Podlaski
 • Węgrów
 • Wyszków
 • Żuromin
 • Żyrardów

 

Ponadto członkiem naszej Izby są: 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy

ul. Goławicka 1/34,

03-550 Warszawa

oraz

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów z siedzibą w Brwinowie,

ul. Milanowiecka 39,

05-807 Owczarnia

I. ORGANY IZBY

Organami Izby są :

 • Zjazd Delegatów
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Delegatami na Zjazd Izby są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie wybrani przez Walne Zgromadzenia tych organizacji, posiadający co najmniej 3-letni staż działalności samorządowej. Każda zrzeszona w Izbie organizacja ma co najmniej jednego delegata, a dalsza ich ilość uzależniona jest od ilości zrzeszonych członków. Liczbę delegatów określa Zarząd Izby.

Zjazdy Delegatów odbywają się corocznie, najczęściej w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Broku n/Bugiem.

7-osobowy Zarząd Izby wybierany jest co 4 lata przez Zjazd Izby spośród rzemieślników posiadających co najmniej trzyletni staż działalności samorządowej.

Komisja Rewizyjna i Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy wybierane są również na 4 lata przez Zjazd Izby spośród delegatów, Komisja Rewizyjna w składzie 3 osobowym, a Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy w składzie 5 osobowym.

Ponadto Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

II. DZIAŁALNOŚĆ IZBY

prowadzi egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodach rzemieślniczych

prowadzi egzaminy i nadaje tytuły zawodowe i mistrza w zawodach sprzedawcy i kucharz małej gastronomii

reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych oraz wobec samorządu lokalnego

reprezentuje i udziela pomocy w kontaktach z organizacjami i instytucjami o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (np. Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Wojewódzkim Urzędem Pracy, ZUS i innymi)

organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe i instruktażowe dla przedstawicieli członków naszych organizacji

przekazuje wszelkie informacje dotyczące przepisów prawnych i ich zmian oraz zbiera opinie i występuje o nowelizację tych przepisów w imieniu zrzeszonych członków

współpracuje z zagranicznymi organizacjami rzemieślniczymi i gospodarczymi,

występuje z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i rzemieślniczych zasłużonym działaczom środowiska rzemieślniczego

oferuje wypoczynek oraz możliwość przeprowadzania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, kursów i seminariów w Ośrodku Wypoczynkowym Izby w Zakopanem,

uczestniczy w grupowym wprowadzaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001 : 2008 dla izb rzemieślniczych.

opracowuje projekty o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE i organizuje wyjazdy stażowe i wymiany dla mistrzów szkolących i uczniów, 

W zakresie promocji i marketingu Izba oferuje: 

 • informowanie o źródłach zasilania finansowego z zewnątrz, w tym z funduszy zagranicznych,
 • organizowanie stoisk zbiorczych na targach w kraju i za granicą.
 • prowadzenie komputerowego banku danych o zrzeszonych zakładach rzemieślniczych
 • organizowanie zbiorczych stoisk na imprezach handlowych
 • pośredniczenie w przekazywaniu ofert o możliwościach nawiązania współpracy gospodarczej z partnerami w kraju i z zagranicy
 • wskazywanie źródeł zakupu poszukiwanych przez zakłady rzemieślnicze urządzeń, maszyn i materiałów
 • podejmowanie działań w kierunku uzyskania pomocy finansowej z zagranicznych funduszy pomocowych
 • prezentację w mediach problemów środowiska rzemieślniczego oraz tradycji i aktualnych osiągnięć zrzeszonych organizacji i zakładów

W zakresie doradztwa Izba oferuje:

 • doradztwo ogólne i przekazywanie informacji dotyczących działalności rzemieślniczej
 • doradztwo organizacyjne i prawne, doradztwo w zakresie szkolenia uczniów w rzemiośle, BHP oraz finansowe

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Średniorocznie w zakładach rzemieślniczych praktyczną naukę zawodu pobiera 4.200 młodocianych pracowników,

Praktyczna naukę zawodu prowadzi 1200 zakładów rzemieślniczych,

Zarząd na obecną kadencje powołał 31 izbowych Komisji Egzaminacyjnych dla 31 zawodów,

Średnio w roku komisje odbywają 160 sesji egzaminacyjnych , z tego około 35% w terenie w oparciu o bazę lokalową Cechów,

Często na wniosek Cechów akceptowany przez Zarząd Izby w ramach egzaminów praktycznych wykonywane są prace na rzecz budynków i lokali cechowych (np. remonty, naprawy itd.).

Stosowana jest praktyka łączenia grup zajęciowych z 2 lub 3 Cechów blisko siebie położonych i odbywanie sesji egzaminacyjnych w jednej z tych organizacji,

Do egzaminu w każdym roku przystępuje około 2600 osób, z tego na tytuł czeladnika 2.300 i mistrza 300.

Przy Izbie działa Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa, Rzemiosła i Przedsiębiorczości za pośrednictwem którego prowadzone są :

 • szkolenia i kursy ; dokształcające i kwalifikacyjne
 • kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 • szkolenia konsultacyjno - programowe,
 • kursy i szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników
 • porady ekonomiczno - finansowe i prawne.

Szkolenia i kursy przeprowadzane są w Warszawie i w terenie we współpracy z cechami , często w oparciu o ich bazę lokalową

Państwową Komisję Egzaminacyjną do prowadzenia egzaminów oraz przyznawania tytułów kwalifikacyjnych robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodach sprzedawca i kucharz małej gastronomii. Z usług tych Komisji korzystają przedstawiciele środowiska rzemieślniczego i środowiska innych przedsiębiorców

Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę dla członków zrzeszonych w Izbie organizacji są o 25-30% niższe niż dla pozostałych uczestników.

Dewizą naszą jest przyjacielskie traktowanie w izbie zarówno rzemieślników, jak i pracowników organizacji rzemieślniczych, którym staramy się służyć jak najdalej idącą pomocą. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 24-04-2014r

 

W dniu 02-03-2015 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 05-04-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

W dniu 01-03-2017 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

Adres

 • Ulica: Chmielna 98
 • Kod: 00-801
 • Miasto: Warszawa

Kontakt